Stanovy

 

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SPOLKU

s názvem

 

Rodinné a mateřské centrum Klenčátka, z. s.

 

 

Článek I.

Základní ustanovení – Název a sídlo

 1. Rodinné a mateřské centrum Klenčátka, z. s. (dále jen RMC Klenčátka).

RMC Klenčátka je právnickou osobou, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlem je Klenčí pod Čechovem, 345 34 Klenčí pod Čerchovem.

 

Článek II.

Cíl činnosti spolku

 1. Posláním RMC Klenčátka je:

–        podporovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny

–        podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro                        všechny

–        podpora života ve zdravém prostředí

–        podpora a pomoc rodinám s dětmi se speciálními potřebami a dětmi            předčasně narozenými.

 

Filozofie: umění pomáhat, umění dávat a přijímat, úcta a poznání života, hodnota trvale udržitelného života

 

 1. Cílem činnosti je:

–        provozovat hernu pro setkávání rodičů a dětí

–        vytvořit místo, kde jsou děti vítány. Místa, kde mohou návštěvníci              zažít pocit sounáležitosti a načerpat energii pro další všední dny.              Chceme připravit pro děti přirozené prostředí vrstevníků jako                  prostředek šetrné adaptace dětí na cizí prostředí a jejich začlenění            do kolektivu

–        získávat a dále předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života

–        vytrhnout maminky ze sociální izolace, do které se dostávají celodenní          péčí o děti

–        nabízet akce pro smysluplné využití volného času dětí i dospělých,              integrovat děti se speciálními potřebami

–        umožňovat dětem navazovat nové kontakty a vazby i za přítomnosti            rodičů

–        pořádat společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost při                aktivní účasti rodičů a dětí

–        spolupracovat s jinými mateřskými centry a organizacemi

–        pořádat aktivity zaměřené na podporu a udržení zdravého životního            prostředí

–        výchova dětí k ekologickému cítění

–        sdružovat rodiče dětí a děti se speciálními potřebami

–        pomoc těmto rodinám s dětmi se speciálními potřebami

–        pomoc rodinám s předčasně narozenými dětmi

–        snaha o spolupráci s organizacemi poskytující sociální službu a                  vytvoření sociální sítě nejen v Plzeňském kraji

–        aktivizační služby

–        veřejně prospěšná činnost.

 

 1. RMC Klenčátka je otevřená  komunita, nezávislá na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci jak v České republice, tak v zahraničí mající shodné cíle a poslání.

 

 

Článek III.

Členství ve sdružení – vznik a zánik

 

 1. Členy RMC Klenčátka mohou být jak fyzické, tak právnické osoby bez rozdílů a omezení pohlaví, rasy, státní či národní příslušnosti, bydliště či sídla atd.

 

 1. Podmínkou členství je souhlas se stanovami RMC Klenčátka, vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování RMC Klenčátka v České republice i zahraničí.

 

 1. Přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze RMC Klenčátka na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí členské schůze RMC Klenčátka o přijetí uchazeče za člena RMC Klenčátka.

 

 1. Členství v RMC Klenčátka končí písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, úmrtím člena. O zamítnutí členství může rozhodnout členská schůze RMC Klenčátka. Své rozhodnutí oznámí žadateli písemně. Člen může být  vyloučen, dopustí-li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v RMC Klenčátka.

 

 1. Člen má právo kdykoliv z RMC Klenčátka vystoupit.

 

 1. Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Za doručenou se považuje i zásilka, která nebyla adresátem v zákonné lhůtě převzata. Odvolání se podává předsedovi RMC Klenčátka a rozhoduje o něm členská schůze.

 

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

 

 1. Právem člena RMC Klenčátka je aktivní účast na plnění úkolů a cílů, na činnosti a rozhodování v orgánech RMC Klenčátka. Má právo obracet se na orgány RMC Klenčátka se svými podněty, návrhy a stížnostmi, volit a být volen od 18 let věku do orgánu RMC Klenčátka.

 

 1. Členové RMC Klenčátka jsou zejména povinni dodržovat stanovy RMC Klenčátka, provozní a vnitřní řád RMC Klenčátka a řídit se rozhodnutím členské schůze mateřského centra. Dále chránit majetek RMC Klenčátka před ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 

Článek V.

Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

–         schválila případné změny stanov

–         schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za                                     předcházející období

–         určila koncepci činnosti spolku na další období

–         schválila rozpočet spolku na příští období

–         zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku pro                           hrubé porušení stanov

–         rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

–         zvolila a odvolala předsedu a pokladníka.

 

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze má nejméně 3 členy.

 

 1. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět kdykoliv v průběhu roku.

 

 1. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

 

 1. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený členskou schůzí.

 

 

Článek VI.

Zásady hospodaření spolku

 

 1. Činnost RMC Klenčátka je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů z  akcí pořádaných RMC Klenčátka, dotací, darů, grantů a příspěvků od státu a právnických nebo fyzických osob jsou využity k rozvoji RMC Klenčátka a finančně vyrovnanému hospodaření.

 

 1. Majetek RMC Klenčátka (hmotný a nehmotný) je evidován podle obecně závazných předpisů. O jeho změnách nad určenou hodnotu je oprávněna rozhodnout členská schůze.

 

 1. Majetek RMC Klenčátka je využíván zejména k zajištění poslání a cílů RMC Klenčátka, k úhradě veškerých nákladů s provozem RMC Klenčátka spojených, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a údržbu, popř. na úhradu nákladů na zaměstnance a vnitřní zařízení RMC Klenčátka.

 

 1. RMC Klenčátka hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. RMC Klenčátka vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, která obsahuje zejména:

–        přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce

–        údaje o počtu a skladbě členů spolku,změny ve složení orgánů, k nimž                      došlo v průběhu roku

–        roční účetní závěrku.

 

 1. Výroční zpráva bude uveřejněna na webových stránkách spolku a zároveň bude vydaná v tištěné podobě.

 

 

Článek XI.

Zánik spolku

 

 1. RMC Klenčátka zaniká:

a)      rozhodnutím členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení                      s jiným spolkem

b)     pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho                     rozpuštění.

 

 1. Při zániku RMC Klenčátka rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. Při zániku RMC Klenčátka, o likvidačním zůstatku rozhodne členská schůze a při zániku rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR provede vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

 

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. Tímto dnem vzniká zapsaný spolek RMC Klenčátka z. s. Vše ostatní se řídí NOZ.

 

 

V Klenčí pod Čerchovem

 

Členové občanského sdružení RMC Klenčátka z. s.:

 

Petra Mašinová

Linda Švehlová

Zlata Volná

Alena Machtová

Jitka Jandová

Marta Kobanová

Ludmila Kašová

Stanislava Kořínková

Bohumil Kořínek

TOPlist